Tegen het einde van de 19e eeuw was de belangstelling voor het gildewezen tanende en kregen de Brabantse gilden het zeer moeilijk in hun voortbestaan. Vele gilden beëindigden hun activiteiten en werden ‘slapend’. Ook het St. Catharinagilde Eindhoven ontkwam niet aan deze neergang, ondanks verwoede pogingen in het begin van de 20e eeuw nog extra activiteiten te ontplooien.

Het mocht niet meer baten en in 1934 besloot men de gilde-attributen onder te brengen in Museum Kempenland om vervolgens een ‘slapende periode’ van twintig jaar in te gaan. Na de WO-2 bloeide het gildeleven weer op en vele ‘slapende’ gilden hervatten hun activiteiten.

P1080261Het St. Catharinagilde Eindhoven-Stad kreeg in 1954 een enorme stimulans door toedoen van de docent Karel Vermeeren, die in staat bleek met hulp van de vijf nog in leven zijnde gildebroeders ruim twintig jonge mannen te interesseren om het gilde te doen herleven.
De installatie van deze nieuwe gildebroeders vond plaats in hotel ‘de Wildeman’ op de Markt op 8 april 1954. Het gilde ging een uiterst bloeiende periode tegemoet, het ledental steeg spoedig naar gemiddeld vijfenveertig.

De activiteiten volgden elkaar op, zoals uitgifte van het archief in boekvorm in 1966 en 1968;
in 1967 de organisatie van een gildendag in het centrum van de stad voor Catharinagilden uit binnen- en buitenland naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Catharinakerk; de aanbieding van het bronzen beeld “de Gildetamboer” aan de gemeente Eindhoven op 1 mei 1982 bij de viering van “Eindhoven 750 jaar stad”, geplaatst naast de ingang van de kerk. Het beeld, ontworpen door de kunstenaar Hans Goddefroy, werd onthuld door burgemeester Dr. Gilles Borrie, die het namens de gemeente in ontvangst nam. Hij ontving daarbij het eerste exemplaar van de 125 genummerde replica’s, bestemd voor het gemeentebestuur.

Vijf jaar later op 4 oktober 1987 herdacht het gilde op grootse wijze haar 550-jarig bestaan, tezamen met de 9 andere Eindhovense gilden. Bij deze gelegenheid werd door de gemeente Eindhoven de nieuwe schutsboom in het Stadswandelpak aangeboden aan het gilde, als genoegdoening voor het feit dat in 1828 op last van de magistraat de permanente schutsboom op de Markt moest verdwijnen. Alle gildebroeders werden op die dag verrast door de gildeheer met een bronzen jubileumpenning, ontworpen door de Brabantse kunstenaar Niel Steenbergen.

Trots was het gilde, toen Karel Vermeeren, haar 80-jarige kapitein en initiator van de heropleving in 1954, op 5 februari 1992 het ereteken van de stad Eindhoven mocht ontvangen uit handen van burgemeester Dr. Jos van Kemenade. In juli 2009 werd een plantsoen in de Ten Hagestraat naar hem vernoemd en vervolgens werd op 2 juli 2010 zijn bronzen borstbeeld, naar ontwerp van Peter Nagelkerke, aldaar onthuld.

In 2004 schonk het gilde veel aandacht aan het feit dat het 50 jaar geleden herleefde. Heel bijzonder was wel dat zes gildebroeders hun 50-jarige gildelidmaatschap beleefden, een speciaal daarvoor vervaardigd zilveren jubileuminsigne waard. Bij de afsluitende viering op Catharina-dag in de kerk werd namens Hare Majesteit koningin Beatrix het gilde vereerd met de Koninklijke Erepenning. Het met veel zorg samengestelde herdenkingsboek 2004 verscheen precies een jaar later. In dat jaar 2005 is het gilde in het bezit gesteld van de unieke en uitgebreide verzameling afbeeldingen van de H. Catharina uit de nalatenschap van Karel Vermeeren.

Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het gilde diende zich aan in 2012: het 575-jarig bestaan van het St. Catharinagilde sedert 1437. De feestelijke viering vond plaats op zaterdag 22 september. Voorafgaande aan de plechtige eucharistieviering in de Cathrien, opgeluisterd door het Eindhovens gemengd koor “De Toonkunst”, werd in het bijzijn van de Eindhovense gilden en genodigden het nieuwe vaandel gepresenteerd en gewijd. Het smeedijzeren hekwerk voor de Catharinakapel, vervaardigd door Sol Hekwerken, werd aan het einde van de viering overgedragen aan het gilde. Het draaginsigne nr. 14 van gildebroeder Jacq Sol is centraal daarop bevestigd. In de feesttent achter het Stadspaviljoen werd een koffietafel gehouden, waarna de strijd om het jubileum-koningschap kon beginnen. Tot slot mocht het Catharinagilde een onverwachte Spaanse serenade in ontvangst nemen, uitgebracht door tuna’s uit Madrid, Malaga en Eindhoven, die op dezelfde locatie hun vijfde Noche de Tuna hielden.

Het is nog minder dan 15 jaar te gaan voor de viering van haar 600-jarig bestaan!